Prosimy o kontakt:

Holzkontor Uckermark GmbH
Springstr. 13
17279 Lychen / Uckermark
Tel. : +49 39 888 / 539934
Fax: +49 39 888 / 539935
Mail: h.grafstedt@holzkontor-uckermark.de